fbpx

อบรม การผลิตสื่อดิจิทัล LIVE Streaming สพฐ. 4 จังหวัด


อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลประเภท Live Video เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำเทคโนโลยีประเภท Live Video มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ และทำให้เกิดเป็นคลังความรู้ประเภท Live Video ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป โดยกำหนดให้มีการจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เซาธ์เทิร์น ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
  • ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีข้าราชการครูสังกัด สพฐ. เข้าร่วมรับการอบรม ทั้ง 4 จุดอบรมแล้วกว่า 1,000 คน

Leave a Comment