fbpx

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019

รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน โครงการ OBEC Hackathon 2019 – EDU Digital ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โดย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน จากทั่วประเทศ ที่มีทักษะ Coding มาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน สังคม ด้วยการสร้างแอพ ใน 3 ลักษณะ คือ เกมเพื่อให้ความรู้ แอพเพื่อการเรียนรู้ และแอพอรรถประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น โดยจะต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่กดดัน ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนทุกทีมสามารถพัฒนาผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ