fbpx

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อการสอน แบบ 3D Augmented Reality ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) ร่วมกับ อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เพื่อพัฒนาสื่อการสอน โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์จากหลากหลายคณะและวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565