fbpx

หลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 2

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากรในหัวข้อการผลิตสื่อ E-learning ในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565