fbpx

อบรมพัฒนาสื่อการสอน วิทยาลัยช่างศิลป

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นวิทยากรในหัวข้อ การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย วันที่ 8-9 พ.ค. 2566