fbpx

อบรมพัฒนาการเรียนการสอน Micro-learning และ Nano-learning วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน Micro-learning และ Nano-learning
ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครู ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ในความพยายามพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาในระดับ Micro-learning และ Nano-learning ที่ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้สะดวก เรียนรู้ได้รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
Factsheets หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปได้พัฒนาตนเองด้วยประสบการณ์จริงครับ