โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจาก 7 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย รวมถึงนักเรียน คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร