fbpx

เรื่องราวการทำงานของเรา

สร้าง เสริม ต่อยอดอาวุธทางปัญญา เพื่อพลิกวงการศึกษาทั้งระบบ

1. พัฒนาคน

เสริมสมรรถนะให้เป็น Smart People ด้วย “ปัญญาภัณฑ์ (Knowledge Product)” หลากรูปแบบ
ทั้งการสอน บรรยาย ฝึกอบรม คอร์สออนไลน์ หนังสือและอีบุ๊ค ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การศึกษา และธุรกิจ
ที่เกิดจากการรวมตัวของมืออาขีพ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คอร์สออนไลน์

e-Learning Masterclass

คอร์สสร้างสื่อการสอน
แบบอินเทอแร็คทีฟ
ยอดนิยมสำหรับครู อาจารย์ HR

คอร์สออกแบบกราฟิก
ที่จะมาเปลี่ยนคุณให้เป็น
กราฟิกดีไซเนอร์มืออาชีพ

WebHero

คอร์สสร้างเว็บไซต์
แบบไร้กระบวนท่า
ง่าย เร็ว ครบถ้วน

เร็ว ๆ นี้
AR&VR Beyond Reality

คอร์สสร้างสื่อ AR และ VR
เปิดมุมมองใหม่ของโลกเสมือน
จากจินตนาการสู่นวัตกรรมที่สมจริง

เร็ว ๆ นี้

อีบุ๊ค​

สร้างธุรกิจจากความรู้ของคุณเอง ค้นหาความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่คุณอาจยังไม่รู้
ถ่ายทอดเป็นคอร์สออนไลน์ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

เนื้อหาอัดแน่น ในราคา 245 บาท

หัวข้อบรรยายและหลักสูตรฝึกอบรม

 • การผลิตสื่อการเรียนรู้ (E-Learning)
 • การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
 • การผลิตสื่อวีดีโอ (Video Production / Editing)
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (WordPress)
 • การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic Design)
 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality / Metaverse

หน่วยงานบางส่วนที่เคยผ่านการบรรยายและฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญ Factsheets

 • สภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กระทรวงศึกษาธิการ
 • สถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา
 • กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 • สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2. ช่วยงานครู

ทำงานกับครู บุคลากรทางการศึกษา และสายงานพัฒนาบุคลากร ด้วยความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่ขับเคลื่อนงานการศึกษาในทุกมิติ ทั้งโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
เช่น กระทรวงกลาโหม (โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก) กระทรวงวัฒนธรรม (โดยวิทยาลัยช่างศิลป์
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาจำนวนมาก รวมไปถึงแผนกฝึกอบรมในองค์กรธุรกิจชั้นนำ

บริการผลิตสื่อและพัฒนาระบบสำหรับองค์กร

Infographic Design

ออกแบบและผลิตอินโฟกราฟิก
ทั้งแบบภาพนิ่ง สิ่งพิมพ์
และภาพเคลื่อนไหว

โดยความร่วมมือกับ VisualizeLab

E-Learning Creation

ผลิตสื่อการเรียนรู้
แบบอินเตอร์แอ็คทีฟและเกม
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

Video Production

ผลิตสื่อวีดีโอนำเสนอ วีดีโอการบรรยาย
และวีดีโอเพื่อการฝึกอบรม
ทั้งสำหรับคอร์สออนไลน์และองค์กร

Web LMS Development

ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บ
แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์
พร้อมระบบวัดผล สมาชิก ชำระเงิน

3. ส่งเสริมธุรกิจความรู้

ทำงานกับผู้ประกอบการความรู้ ที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดธุรกิจแห่งการแบ่งปัน ที่เน้นหนักในด้านคุณภาพ
 นำองค์ความรู้ที่มีคุณค่า จากผู้เชี่ยวชาญออกสู่สาธารณะ แบบ Win-Win

แบรนด์ในเครือ และธุรกิจคอร์สจากพาร์ทเนอร์

สถาบันออนไลน์ด้านอาหารครบวงจร
ทำกินก็ง่าย ทำขายก็ปัง

สถาบันศิลปะและการออกแบบ
Aesthetic with Function

คอร์สด้านการพัฒนา Mobile App
โดย อ.อนุชิต ชโลธร

บริการที่ปรึกษา

 • ธุรกิจและการตลาดดิจิทัล (Digital Transformation and Marketing)

  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญผสม จากคณาจารย์คุณภาพ หลายมหาวิทยาลัย และนักการตลาดประสบการณ์สูง

 • การออกแบบปัญญาภัณฑ์ (Knowledge Product)

  บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ผลิต และประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ

4. ออกแบบอนาคตการศึกษา

ทำงานกับภาครัฐ ในการออกแบบและผลักดันในระดับนโยบาย ให้เกิด Big Move ในภาพใหญ่ของประเทศ
ในด้านการนำนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น
การส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้วย E-Sport การใช้กระบวนการ Hackathon เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม