fbpx

หลักสูตรครูทหาร รุ่นที่ 3

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเกียรติจากกรมยุทธศึกษาทหารบก เชิญเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย หลักสูตรครูทหาร รุ่นที่ 3
นายทหารและนายสิบนักเรียนของหลักสูตรนี้ คัดเลือกมาจากครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ จากทั้งกองทัพบก เช่น วิทยาลัยการทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนหน่วยเเละเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก