fbpx

GATEWAY TO OPPORTUNITY ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เป็นวิทยากรในกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการส่งออก ด้านการทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการสื่อสารแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการส่งออกของไทย
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Gateway to Opportunity เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566