fbpx

กรรมการ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนจาก 7 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย รวมถึงนักเรียน คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต กระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการประชุมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริม และสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต) เป็นประธาน ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้เเทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เเทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เเก่ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมอนามัย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมอีสปอร์ตจังหวัดนครปฐม, โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นต้น

คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน เข้าร่วมงานประกาศรางวัลเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล อัญเชิญถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะทำงานประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคิงปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

กรรมการโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 โดยพิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

กรรมการโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยพิธีปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี