fbpx

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์

นวัตกรรม การศึกษา และการสื่อสาร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย ในหัวข้อ นวัตกรรม การศึกษา และการสื่อสาร ในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดย นปร. เป็นโครงการที่สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เพื่อเข้ารับราชการและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เข้มข้น เพื่อให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ (Change Agent)

อบรมเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากคณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมออนไลน์ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการการเรียนรู้ ทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสื่อสารองค์ความรู้ในวงกว้าง

Digital Content Creator โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับคณะครู โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

GATEWAY TO OPPORTUNITY ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการส่งออก ด้านการทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการสื่อสารแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการส่งออกของไทย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Gateway to Opportunity เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

GATEWAY TO OPPORTUNITY ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ศุภวัชกร เกษรบัว จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการนำเสนอและสื่อสารเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจต่อตลาดเป้าหมาย และหัวข้อ วิธีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ และช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ในกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ GATEWAY TO OPPORTUNITY เปิดประตูสู่โอกาสทางการค้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาครู สปป.ลาว โดย UNESCO

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับโครงการ 2nd National Workshop on Development of Basic ICT Course Module within the Teacher Education Programme in Lao PDR โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว โดยบรรยายในหัวข้อ ຈາກຫ້ອງຮຽນສູ່ຈໍພາບ: ແອັບພຣີເຄຊັນສໍາລັບການຕັດຕໍ່ວີດີໂອສຳລັບນັກການສຶກສາ (จากห้องเรียนสู่จอภาพ แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวีดีโอสำหรับนักการศึกษา) ผ่านช่องทางออนไลน์

Generative AI วิทยาลัยช่างศิลป

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ระดับ ปวส. และปริญญาตรี วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ.

Factsheets ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมพลังเป็นวิทยากรในโครงการ ครูครีเอเตอร์ เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ หัวข้อ Microleaning และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรม หรือนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ในหัวข้อ Personal Branding ให้คุณครูสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อ.ภาณุวัฒน์ จิมมาลี หรือ ครูเต้ยเต้ย เทย สอนEng ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนตัวเองจากครู สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการสอน การปรับการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ต้องทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ในหัวข้อ การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ สื่อสารอัตลักษณ์ด้วยภาพ (Visual Identity) เพื่อสร้างการจดจำให้กับคุณครู อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ในหัวข้อ Production Planning, Influencer Market Segmentation …

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ. Read More »

อบรม AI สําหรับผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สําหรับผู้บริหาร ให้กับ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (Department of Learning Encouragement : DOLE) หน่วยงานใหม่ล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวุฒิพล ทับธานี) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้าน AI ในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ครับ