fbpx

วศิน ภิรมย์

การบรรยาย การออกแบบและพัฒนาเกม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ Intro to Game Design วิชาการออกแบบและพัฒนาเกม โครงการธนาคารหน่วยกิต โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565

ประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะทำงานประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคิงปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019

รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน โครงการ OBEC Hackathon 2019 – EDU Digital ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน จากทั่วประเทศ ที่มีทักษะ Coding มาร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน สังคม ด้วยการสร้างแอพ ใน 3 ลักษณะ คือ เกมเพื่อให้ความรู้ แอพเพื่อการเรียนรู้ และแอพอรรถประโยชน์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น สะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น …

การแข่งขัน OBEC Hackathon 2019 Read More »