fbpx

การจดบันทึกด้วยภาพขั้นสูงและการออกแบบอินโฟกราฟิก นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ.พงศธร อาชวพงศกร จาก Factsheets ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรหัวข้อ การจดบันทึกด้วยภาพขั้นสูงและการออกแบบอินโฟกราฟิก (Advance Visual Notetaking and Infographic Design)
ในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566