fbpx

การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการการเรียนรู้ ทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสื่อสารองค์ความรู้ในวงกว้าง