fbpx

ประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.วศิน ภิรมย์ อ.พงศธร อาชวพงศกร และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะทำงานประเมินทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมคิงปาร์ค ถนนศรีนครินทร์