fbpx

อบรม Data Dashboard สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการออกแบบและพัฒนา Interactive Data Dashboard ให้กับข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565