fbpx

Generative AI วิทยาลัยช่างศิลป

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการผลิตสื่อการเรียนรู้
ให้กับคณาจารย์ระดับ ปวส. และปริญญาตรี
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม