fbpx

นวัตกรรม การศึกษา และการสื่อสาร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย ในหัวข้อ นวัตกรรม การศึกษา และการสื่อสาร ในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
โดย นปร. เป็นโครงการที่สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เพื่อเข้ารับราชการและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เข้มข้น เพื่อให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ (Change Agent)