fbpx

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการออกแบบอินโฟกราฟิก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา Factsheets ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตร Visual Notetaking & Infographic Design โดยมี อ.พงศธร อาชวพงศกร เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการสถาบันการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 11 แห่ง โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี

Digital Content Creator โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับคณะครู โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Generative AI วิทยาลัยช่างศิลป

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ระดับ ปวส. และปริญญาตรี วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ.

Factsheets ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมพลังเป็นวิทยากรในโครงการ ครูครีเอเตอร์ เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ หัวข้อ Microleaning และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรม หรือนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ในหัวข้อ Personal Branding ให้คุณครูสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อ.ภาณุวัฒน์ จิมมาลี หรือ ครูเต้ยเต้ย เทย สอนEng ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนตัวเองจากครู สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เทคนิคการสอน การปรับการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ต้องทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ในหัวข้อ การออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ สื่อสารอัตลักษณ์ด้วยภาพ (Visual Identity) เพื่อสร้างการจดจำให้กับคุณครู อ.ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ ในหัวข้อ Production Planning, Influencer Market Segmentation …

โครงการครูครีเอเตอร์ สพฐ. Read More »

อบรม AI สําหรับผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการส่งเสริมการเรียนรู้ สําหรับผู้บริหาร ให้กับ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” (Department of Learning Encouragement : DOLE) หน่วยงานใหม่ล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (นายวุฒิพล ทับธานี) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้าน AI ในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” จัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ครับ

Canva Can Do คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Canva Can Do ให้กับคณาจารย์และบุคลากร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อบรมพัฒนาการเรียนการสอน Micro-learning และ Nano-learning วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน Micro-learning และ Nano-learning ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณาจารย์ ครู ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ในความพยายามพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาในระดับ Micro-learning และ Nano-learning ที่ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้สะดวก เรียนรู้ได้รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา Factsheets หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปได้พัฒนาตนเองด้วยประสบการณ์จริงครับ

อบรมพัฒนาสื่อการสอน วิทยาลัยช่างศิลป

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในหัวข้อ การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย วันที่ 8-9 พ.ค. 2566

อบรม Data Dashboard สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการออกแบบและพัฒนา Interactive Data Dashboard ให้กับข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

อบรมการผลิตสื่อการสอน Interactive วิทยาลัยช่างศิลป

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรอบรม การผลิตสื่อการสอนแบบ Interactive โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณาจารย์ในระดับ ศ.ปวส. และปริญญาตรี มีขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยช่างศิลป์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร