fbpx

Digital Content Creator โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับคณะครู

โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี