GATEWAY TO OPPORTUNITY ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ศุภวัชกร เกษรบัว จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการนำเสนอและสื่อสารเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจต่อตลาดเป้าหมาย และหัวข้อ วิธีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ และช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ในกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ GATEWAY TO OPPORTUNITY เปิดประตูสู่โอกาสทางการค้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา