fbpx

factadminsheet

นวัตกรรม การศึกษา และการสื่อสาร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย ในหัวข้อ นวัตกรรม การศึกษา และการสื่อสาร ในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดย นปร. เป็นโครงการที่สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เพื่อเข้ารับราชการและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เข้มข้น เพื่อให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ (Change Agent)

หลักสูตรการออกแบบอินโฟกราฟิก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา Factsheets ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมหลักสูตร Visual Notetaking & Infographic Design โดยมี อ.พงศธร อาชวพงศกร เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการสถาบันการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 11 แห่ง โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายวิฑูรย์ นวลนุกูล) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรี

อบรมเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากคณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมออนไลน์ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

การจดบันทึกด้วยภาพขั้นสูงและการออกแบบอินโฟกราฟิก นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

อ.พงศธร อาชวพงศกร จาก Factsheets ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นวิทยากรหัวข้อ การจดบันทึกด้วยภาพขั้นสูงและการออกแบบอินโฟกราฟิก (Advance Visual Notetaking and Infographic Design) ในหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566

การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการการเรียนรู้ ทั้งเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสื่อสารองค์ความรู้ในวงกว้าง

Digital Content Creator โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่การเป็น Digital Content Creator บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้กับคณะครู โดยมี ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

GATEWAY TO OPPORTUNITY ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ และ อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการส่งออก ด้านการทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการสื่อสารแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการส่งออกของไทย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Gateway to Opportunity เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

GATEWAY TO OPPORTUNITY ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ และ อ.ศุภวัชกร เกษรบัว จาก Factsheets ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กลยุทธ์ในการนำเสนอและสื่อสารเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจต่อตลาดเป้าหมาย และหัวข้อ วิธีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ และช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ในกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ GATEWAY TO OPPORTUNITY เปิดประตูสู่โอกาสทางการค้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาครู สปป.ลาว โดย UNESCO

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับโครงการ 2nd National Workshop on Development of Basic ICT Course Module within the Teacher Education Programme in Lao PDR โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว โดยบรรยายในหัวข้อ ຈາກຫ້ອງຮຽນສູ່ຈໍພາບ: ແອັບພຣີເຄຊັນສໍາລັບການຕັດຕໍ່ວີດີໂອສຳລັບນັກການສຶກສາ (จากห้องเรียนสู่จอภาพ แอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวีดีโอสำหรับนักการศึกษา) ผ่านช่องทางออนไลน์

Generative AI วิทยาลัยช่างศิลป

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 อ.พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ระดับ ปวส. และปริญญาตรี วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม